Ek wil alles weet

Natuurreg

Vkontakte
Pinterest
Natuurreg of die natuurreg (Latin lex naturalis) is wet waarvan die inhoud natuurlik van die menslike of fisiese aard afkomstig is, en daarom universele geldigheid het. In die natuurwetenskaplike regsleer hou die inhoud van die mensgemaakte positiewe reg verband met die natuurreg en kry dit die gesag ten minste gedeeltelik van die ooreenstemming met objektiewe morele standaarde. Die natuurregteorie probeer om 'n 'hoër wet' te definieer op grond van 'n universele begrip dat sekere keuses in die menslike lewe goed of kwaad is, of dat sekere menslike handelinge reg of verkeerd is.

Alhoewel daar dikwels na Aristoteles verwys word as 'die vader van die natuurreg',1 hierdie benaming is betwisbaar en spruit hoofsaaklik uit die interpretasies van Thomas Aquinas. Die Stoïsynse het aangevoer dat die heelal bestaan ​​het volgens 'n rasionele en doelgerigte orde ('n goddelike of ewige wet), en dat die manier waarop 'n rasionele wese in ooreenstemming met hierdie orde geleef word, die natuurwet was, wat optrede dikteer wat deugde verleen. Sommige van die vroeë kerkvaders het probeer om hierdie konsep van natuurreg in die Christendom in te neem. Thomas Hobbes het die natuurreg omskryf as die manier waarop 'n rasionele mens wat wil oorleef en voorspoedig in die samelewing sou optree. Natuurwetlike teorieë het die ontwikkeling van die Engelse gemenereg beïnvloed2en verskyn in die filosofieë van Thomas Aquinas, Francisco Suárez, Thomas Hobbes, Hugo Grotius, Samuel von Pufendorf en John Locke. Die konsep van natuurlike regte is opgeneem in die onafhanklikheidsverklaring van die Verenigde State.

Definisie van natuurreg

Natuurreg of die natuurreg (Latin lex naturalis) is wet waarvan die inhoud natuurlik van die menslike of fisiese aard afkomstig is, en daarom universele geldigheid het. 3 Die term “natuurreg” word soms gebruik as kontras met die positiewe wet van 'n bepaalde politieke gemeenskap, samelewing of volkstaat, en kan gebruik word as 'n standaard om die wet te evalueer. In die regswetenskaplike natuurwetenskaplike verband hou die inhoud van die positiewe reg verband met die natuurreg (of iets dergeliks) en kry dit die gesag ten minste gedeeltelik van die ooreenstemming met objektiewe morele standaarde.

Die natuurregteorie probeer om 'n 'hoër wet' te definieer op grond van 'n algemene begrip dat sekere keuses in die menslike lewe goed of kwaad is, of dat sekere menslike optrede reg of verkeerd is. In 'n etiese teorie kan beweer word dat sekere keuses, optrede of ingesteldhede onmenslik, onnatuurlik wreed, pervers of onredelik is vanuit 'n morele oogpunt. In politieke teorie kan sekere voorstelle, beleidsrigtings of optrede beskou word as skending van 'menseregte'. In die internasionale regsleer kan sekere aksies gedefinieer word as 'misdade teen die mensdom', en nasies of individue kan immuniteit teen regsaanspreeklikheid of verpligtinge opeis.

Die natuurregteorie bestaan ​​uit voorstelle wat sekere soorte keuses, ingesteldhede of handelinge as óf reg óf verkeerd identifiseer, en uit stellings wat die objektiwiteit van hierdie stellings en die logika waardeur hulle afgelei word, verklaar. Die term “natuurreg” kan sinoniem gebruik word met “natuurlike geregtigheid” of “natuurlike reg” (Latyn ius naturale), hoewel die meeste hedendaagse politieke en regsteoretici die twee van mekaar skei.

Natuurwetlike teorieë het 'n diepgaande invloed op die ontwikkeling van die Engelse gemenereg uitgeoefen4, en het baie verskyn in die filosofieë van Thomas Aquinas, Francisco Suárez, Thomas Hobbes, Hugo Grotius, Samuel von Pufendorf en John Locke. Die konsep van natuurlike regte is opgeneem in die Verenigde State se onafhanklikheidsverklaring.

Geskiedenis

Die rol en vertolking van die natuurreg het wyd deur die geskiedenis gewissel. Daar is verskillende teorieë oor die natuurreg wat verskillende opvattings van die rol van moraliteit gebruik in die bepaling van die gesag van wetlike norme.

Aristoteles

Griekse filosofie beklemtoon die onderskeid tussen 'natuur' (physis, φúσις) en mensgemaakte 'wet', 'gewoonte' of 'konvensie' (nomos, νóμος). Wat deur die wet en die gewoonte beveel is, het van plek tot plek gewissel, maar wat "van nature" bepaal is, was universeel dieselfde. Vir die Grieke blyk die term "wet van die natuur" dus eerder as 'n paradoks te wees as iets wat natuurlik bestaan ​​het.5 Socrates en sy filosofiese erfgename, Plato en Aristoteles, het die bestaan ​​van 'natuurlike geregtigheid' of 'natuurlike reg' voorgestel (dikaion physikon, δικαιον φυσικον, Latyn ius naturale), bestaande uit die verwagtinge wat, toe die menslike natuur in ag geneem is, redelik gelyk het vir mense wat in 'n samelewing bestaan.

Daar word dikwels na Aristoteles verwys as 'die vader van die natuurreg'.6 maar hierdie benaming kan bespreek word. Aristoteles beklemtoon die deugde wat hy as universeel beskou en 'n hoër lewenswyse beskou. Aristoteles se assosiasie met die natuurreg is grootliks te danke aan die interpretasie wat aan Thomas Aquinas aan sy werke gegee is.7 en was gebaseer op Aquinas se konflik van die natuurreg en die 'natuurlike reg' wat Aristoteles in boek V van die Nicomachean Etiek (= Boek IV van die Eudemiese etiek). Aquinas se invloed het 'n aantal vroeë vertalings van hierdie skrifgedeeltes beïnvloed,8 alhoewel meer onlangse vertalings dit meer letterlik lewer.9 Aristoteles het opgemerk dat natuurlike geregtigheid 'n soort politieke geregtigheid is, soos die skema van verspreidende en regstellende geregtigheid wat onder die beste politieke gemeenskap gevestig sou word;10 As hierdie skema die vorm van die reg aanneem, kan dit 'n natuurwet genoem word, hoewel Aristoteles dit nie bespreek het nie en dit in die politiek dat die beste regime glad nie deur die wet mag regeer nie.11

Die beste bewys dat Aristoteles gedink het 'n natuurwet bestaan, kom van retoriek, waar Aristoteles opmerk dat, behalwe vir die 'spesifieke' wette wat elke volk vir homself opgestel het, daar 'n 'algemene' wet is wat volgens die natuur funksioneer.12 Die konteks van hierdie opmerking dui egter net daarop dat Aristoteles aangeraai het dat daar geleenthede kan wees waar dit retories voordelig kan wees om op so 'n wet te appelleer, veral as die 'besondere' wet van 'n mens se stad verontagsaam word; hy het nie aangevoer dat daar so 'n wet bestaan ​​nie.13 Aristoteles het voorts twee van die drie kandidate vir 'n universele geldige natuurwet as verkeerd beskou.14

Stoïsynse natuurreg

Die ontwikkeling van hierdie tradisie van 'natuurlike geregtigheid' tot 'natuurwet' word gewoonlik aan die Stoïede toegeskryf. Terwyl die 'hoër' wet waartoe Aristoteles voorgestel het dat 'n mens kan appelleer, direk van nature ontstaan ​​het (in teenstelling met die gevolg van goddelike positiewe wetgewing), was die Stoïsynse konsep van natuurreg onverskillig teenoor die bron. Die Stoïsynse het aangevoer dat die heelal bestaan ​​het volgens 'n rasionele en doelgerigte orde ('n goddelike of ewige wet), en dat die manier waarop 'n rasionele wese in ooreenstemming met hierdie orde geleef word, die natuurwet was, wat optrede dikteer wat deugde verleen.15 Hierdie teorieë het baie invloed op Romeinse juriste gehad en het 'n belangrike rol gespeel in die daaropvolgende regsteorie.

Christelike natuurreg

Ondanks die heidense oorsprong van die natuurregteorie, probeer 'n aantal (alhoewel nie almal nie) vroeë kerkvaders dit in die Christendom inbring, veral in die Weste. Augustinus van Hippo het die natuurwet gelykgestel aan die toestand van die mens voor die sondeval; die implikasie was dat die lewe volgens die natuur na die sondeval nie meer moontlik was nie en dat mense in plaas daarvan nodig gehad het om verlossing te soek deur goddelike wet en genade. In die twaalfde eeu het die kanoniese juris Gratianus dit omgekeer en gelykgestel aan die natuurlike en goddelike wet. Thomas Aquinas het die konsep van die natuurreg as iets onafhanklik herstel en beweer dat die natuurwet as die volmaaktheid van die menslike rede die ewige wet kon benader - maar nie ten volle moet begryp nie, en dat dit deur die goddelike wet aangevul moes word.

Alle menslike wette moes beoordeel word volgens hul ooreenstemming met die natuurwet. 'N Onregverdige wet, wat nie aan die natuurreg voldoen nie, was in 'n sekere sin glad nie 'n wet nie. Die natuurreg is nie net gebruik om die morele waarde van verskillende mensgemaakte wette te beoordeel nie, maar ook om vas te stel wat daardie wette in die eerste plek gesê het.16

die reël en maatstaf van menslike dade is die rede, wat die eerste beginsel van menslike dade is. (Aquinas, ST I-II, Q. 90, A.I.)

Aquinas het aangevoer dat die morele wet afkomstig is van die aard van mense, en dat dit gepas was om op te tree op 'n manier wat ooreenstem met hul rasionele aard.

Die natuurreg was inherent teleologies in sy preek om menslike geluk te bewerkstellig; die inhoud daarvan is dus bepaal deur die opvatting van watter elemente, hetsy aardse bevrediging of geestelike vervulling, geluk was. Die staat, wat gebonde is aan die natuurreg, is bedoel as 'n instelling wat daarop gerig moes wees om die ware geluk van sy burgers te verwesenlik. Dit sluit in dat die burgers opdrag gegee word om op te tree op 'n manier wat hulle geestelike verlossing sou verseker. In die sestiende eeu het die School of Salamanca (Francisco Suárez, Francisco de Vitoria, en hul tydgenote) 'n filosofie van die natuurreg verder ontwikkel. Nadat die Kerk van Engeland uit Rome gebreek het, het die Engelse teoloog Richard Hooker Thomistiese opvattinge van die natuurreg by die Anglikanisme aangepas.

Natuurreg van Hobbes

Teen die sewentiende eeu het die middeleeuse teleologiese siening onder sommige kritieke heftige kritiek gekom. Thomas Hobbes het 'n sosiale kontraktualistiese teorie van regspositivisme gegrond. Hy het verklaar dat alle mans kan saamstem dat dit wat hulle gesoek het (geluk) onderworpe was aan twis, maar dat daar 'n breë konsensus kan vorm rondom wat hulle gevrees het (gewelddadige dood deur iemand anders, en verlies aan vryheid en persoonlike eiendom). Die natuurreg is gedefinieer as die manier waarop 'n rasionele mens wat wil oorleef en voorspoedig sou optree. Dit kan ontdek word deur die natuurlike regte van die mensdom te oorweeg; vorige interpretasies het natuurlike regte verkry deur die natuurreg te oorweeg. Volgens Hobbes is die enigste manier waarop die natuurwetgewing kon geld, deur alle mense wat hulself aan die opdragte van 'n soewerein onderwerp het. Die uiteindelike bron van die reg het nou die soewerein geword, wat verantwoordelik was vir die opstel en afdwing van wette om die gedrag van sy onderdane te bestuur. Aangesien die besluite van die soewerein nie in moraliteit gegrond hoef te wees nie, was die resultaat wettige positivisme, is die konsep dat die wet deur die staat geskep is, gevolg deur die burgers wat aan die staat behoort. Jeremy Bentham het die teorie verder ontwikkel deur die konsep van regspositivisme te modifiseer.

In die proefskrif van Thomas Hobbes Leviatan, die natuurreg is 'n voorskrif, of algemene reël, ontdek deur die rede, waardeur 'n mens verbied word om iets te doen wat vernietigend is in sy lewe, of die middele wegneem om sy lewe te bewaar; en verbied om weg te laat met alles wat hy dink sy lewe kan behou.

Hobbes definieer nege natuurwette. Die eerste twee word uiteengesit in hoofstuk XIV ("van die eerste en tweede natuurwette; en van kontrakte"); die ander in hoofstuk XV ("van ander natuurwette"):

 • 'Elke man moet die vrede beywer vir sover hy hoop om dit te bekom; en wanneer hy dit nie kan bekom nie, moet hy alle hulp en voordele van die oorlog soek en gebruik.'
 • '' N Mens moet gewillig wees, wanneer ander ook so is, so ver daarvandaan, as vir vrede en om homself te verdedig, dit nodig sal ag om hierdie reg op alle dinge neer te lê; en met soveel vryheid teenoor ander mense tevrede moet wees. , soos hy ander mans teen homself sou toelaat. '
 • "Mans moet hul verbonde nakom. In hierdie natuurwet bestaan ​​die fontein en oorspronklike van geregtigheid ... as 'n verbond gesluit word, is dit onregverdig en die definisie van onreg is niks anders as die uitvoering van die verbond nie. En hoegenaamd nie is nie onregverdig nie, is net. "
 • "'N Man wat voordeel trek uit 'n ander uit blote genade, moet probeer dat hy wat dit gee, geen redelike rede het om hom van sy goeie wil te bekeer nie." Oortreding van hierdie wet heet ondankbaarheid.
 • Klag: "dat elke man daarna streef om homself vir die res te akkommodeer." Die waarnemers van hierdie wet kan sosiaal genoem word; die teendeel, hardkoppig, onlosmaaklik, vorentoe, ondeurdringbaar.
 • 'Met versigtigheid van die toekomstige tyd, moet 'n man die vergrype in die verlede van diegene wat berou het, vergewe, dit begeer.'
 • "In wraak moet mans nie kyk na die grootsheid van die slegte verlede nie, maar op die grootsheid van die goeie wat volg."
 • 'Niemand op grond van daad, woord, gesig of gebaar mag haat of minagting teenoor 'n ander verklaar nie,' waarvan die oortreding gereeld 'kontroversieel' genoem word (beledigende en vernederende behandeling).
 • 'Elke mens moet van nature 'n ander een erken vir sy gelyke.' Die verbreking van hierdie voorskrif is trots.

Liberale natuurreg

Die liberale natuurreg het ontstaan ​​uit beide die Middeleeuse Christelike natuurregteorieë en uit Hobbes se hersiening van die natuurreg.

Hugo Grotius het sy filosofie van die internasionale reg op natuurreg gebaseer. In die besonder het sy geskrifte oor die vryheid van die seë en die regverdige oorlogsteorie direk op die natuurreg geappelleer. Oor die natuurreg self skryf hy dat "selfs die wil van 'n almagtige wese nie die natuurwet kan verander of intrek nie, wat" die objektiewe geldigheid daarvan sou handhaaf, selfs al sou ons die onmoontlike aanvaar, dat daar geen God is of dat hy nie omgee nie vir menslike aangeleenthede. ' (De iure belli ac pacis, Prolegomeni XI). Hierdie beroemde argument etiamsi daremus (non esse Deum), het die natuurreg nie meer van die teologie afhanklik gemaak nie.

John Locke het die natuurreg by baie van sy teorieë opgeneem, veral in Twee verhandelings van die regering. Daar is 'n groot debat oor die vraag of sy opvatting van die natuurreg meer ooreenstem met dié van Aquinas (gefilter deur Richard Hooker) of die radikale herinterpretasie van Hobbes. Locke se begrip word meestal uitgedruk as 'n hersiening van Hobbes se definisie van die sosiale kontrak tussen 'n soewerein en die mense van sy staat. Locke het Hobbes se voorskrif omgedraai en gesê dat indien die heerser teen die natuurwet sou stry en nie "lewe, vryheid en eiendom" sou beskerm nie, die mense die bestaande staat met reg kan omverwerp en 'n nuwe een sou skep.

Terwyl Locke in die taal van die natuurreg gepraat het, was die inhoud van hierdie wet grotendeels die beskerming van natuurlike regte, en dit was die taal wat latere liberale denkers verkies het. Thomas Jefferson, wat Locke weerspieël, het 'n beroep op onveranderlike regte in die Amerikaanse onafhanklikheidsverklaring gedoen: "Ons hou van hierdie waarhede vanselfsprekend, dat alle mense gelyk geskape is, dat hulle deur hul Skepper sekere onvervreembare regte ontvang, onder die dit is die lewe, vryheid en die strewe na geluk. '

Kontemporêre Katolieke begrip

Die Rooms-Katolieke Kerk hou steeds die siening van die natuurwet wat deur Thomas Aquinas uiteengesit is, veral in sy Summa Theologiae, en dikwels soos geïnterpreteer deur die School of Salamanca. Hierdie siening word ook gedeel deur sommige Protestantse denominasies.

Hulle verstaan ​​dat mense bestaan ​​uit liggaam en gees, die fisieke en die nie-fisiese (of siel), wat onlosmaaklik verbind is. Mense kan die verskil tussen goed en kwaad onderskei omdat hulle 'n gewete het en baie manifestasies van goedheid kan nastreef. Sommige hiervan, soos voortplanting, kom algemeen voor by ander diere, terwyl ander, soos die strewe na waarheid, neigings wat eie is aan die vermoëns van mense, is.

Om te weet wat reg is, moet u die rede gebruik en dit toepas op die bevele van Aquinas. Die belangrikste is die primêre voorskrif, selfbehoud. Daar is ook vier hulpvoorskrifte: voortplanting, opvoeding van kinders, in die samelewing te leef en God te aanbid. Daarbenewens is daar sekondêre voorskrifte wat Aquinas nie gespesifiseer het nie, en wat daarom oop is vir interpretasie en buigsaamheid. 'N Reël wat die mens help om na die primêre of hulpvoorskrifte uit te leef, kan 'n sekondêre voorskrif wees, byvoorbeeld:

 • Dronkenskap is verkeerd omdat dit die gesondheid van 'n mens benadeel, en erger nog, die vermoë om te redeneer vernietig, wat fundamenteel is vir die mens as 'n rasionele dier (met ander woorde, dit ondersteun nie selfbehoud nie).
 • Diefstal is verkeerd omdat dit sosiale verhoudings vernietig, en die mens is van nature 'n sosiale dier (daarom ondersteun dit nie die hulpmaatreël om in die samelewing te leef nie).

Natuurlike morele wetgewing handel oor eksterne en interne handelinge, ook bekend as aksie en motief. Om werklik moreel te wees, moet die motief van 'n persoon sowel as sy optrede reg wees. Die motief moet saamval met Aquinas se kardinale of teologiese deugde. Die kardinale deugde, wat verkry word deur die rede wat op die natuur toegepas word, is omsigtigheid, geregtigheid, sterkte en temperament. Die teologiese deugde is hoop, liefde en geloof.

Volgens Aquinas, om nie een van hierdie deugde te ontbreek nie, is dit nie die vermoë om moreel op te tree nie. Byvoorbeeld, 'n man wat die deugde van geregtigheid, omsigtigheid en sterkte besit, maar tog gemoedelikheid het, sal homself afwyk van die morele weg, ondanks sy goeie bedoelings, as gevolg van sy gebrek aan selfbeheersing en begeerte na plesier,

In kontemporêre regsleer

In die regswetenskap het die natuurreg 'n aantal verskillende betekenisse. Dit kan verwys na die leerstelling a) dat net wette immanent van aard is en "ontdek" of "gevind" kan word, maar nie "geskep" word deur oefeninge soos 'n handves van regte nie; b) dat hulle kan ontstaan ​​tydens die natuurlike proses van oplossing van konflikte, soos vergestalt deur die evolusionêre proses van die gemenereg; of c) dat die betekenis van die wet sodanig is dat die inhoud daarvan nie bepaal kan word nie, behalwe met verwysing na morele beginsels. Hierdie betekenisse kan mekaar teëstaan ​​of aanvul, hoewel hulle die konsep deel dat natuurwette inherent is en nie deur die mens ontwerp is nie.

Regspositivisme sou sê dat 'n onregverdige wet nietemin 'n wet is; Natuurwetenskaplike regspraak sou sê dat 'n onregverdige wet wettig gebrekkig is. Regsinterpretivisme, verdedig in die Engelssprekende wêreld deur Ronald Dworkin, beweer dat dit 'n ander posisie het as die natuurreg en die positivisme.

Die konsep van natuurreg was belangrik in die ontwikkeling van die Engelse gemenereg. In die stryd tussen die parlement en die Britse monarg, het die parlement gereeld verwys na die fundamentele wette van Engeland, wat soms sedert die vroegste eeu verklaar is dat hulle die beginsels van die natuurreg vergestalt het, en die mag van die monargie beperk het. William Blackstone het egter verklaar dat hoewel die natuurreg nuttig kan wees om die inhoud van die gemenereg te bepaal en om sake van billikheid te beslis, dit nie self identies was met die Engelse wette nie. Die implikasie van die natuurreg in die tradisie van die gemenereg het daartoe gelei dat teenstanders van die natuurreg en die voorstanders van die regspositivisme, soos Jeremy Bentham, ook streng kritici van die gemenereg was.

Die regswetenskap van die natuurreg is tans besig met 'n periode van herformulering (en ook die regspositivisme). Die prominentste hedendaagse regswetenskaplike natuurreg, die Australiër John Finnis (gebaseer in Oxford), die Amerikaners Germain Grisez en Robert P. George, en die Kanadees Joseph Boyle het almal probeer om 'n nuwe weergawe van die natuurreg op te stel. Die negentiende-eeuse anargistiese en regsteoretikus, Lysander Spooner, was ook 'n figuur in die uitdrukking van die moderne natuurreg.

'Nuwe natuurwet', soos dit soms genoem word, wat uit Grisez ontstaan ​​het, fokus op 'basiese menslike goed', soos die menslike lewe, wat 'vanselfsprekend' en intrinsiek die moeite werd is, en verklaar dat hierdie goedere hulself onomkeerbaar openbaar saam met mekaar.

Sien ook

Notas

 1. ↑ Max Salomon Shellens, "Aristoteles oor natuurreg," Forum vir Natuurreg 4(1) (1959): 72-100
 2. ↑ William Blackstone, Kommentaar op die wette van Engeland (1765), 9
 3. ↑ David L. Sills (red.) "Natuurreg" Internasionale ensiklopedie van die sosiale wetenskappe (New York: 1968)
 4. ↑ Blackstone, op. cit.
 5. ↑ Sille
 6. ↑ Shellens
 7. ↑ Harry V. Jaffa, Thomisme en Aristotelianisme (Chicago: University of Chicago Press, 1952)
 8. ↑ H. Rackham, trans., Nicomachean Etiek (Loeb Klassieke Biblioteek); J. A. K. Thomson, trans. (hersien deur Hugh Tedennick), Nicomachean Etiek. (Penguin Classics).
 9. ↑ Joe Sachs, trans., Aristoteles se Nicomachean Etiek. (Focus Publishing / R. Pullins Company; Nuwe Ed-uitgawe 1 Mei 2002) ISBN 1585100358 ISBN 9781585100354)
 10. Nicomachean Etiek, Bk. V, ch. 6-7.
 11. Politiek. Bk. III, hoofstuk 16.
 12. retoriek 1373b2-8.
 13. ↑ Shellens, 75-81
 14. ↑ Sille
 15. ↑ Ibid.
 16. ↑ Tony Burns, "Twee leerstellings van natuurreg van Aquinas." Politieke studies 48 (2000): 929-946.

Verwysings

 • Aristoteles, en Michael Pakaluk. Nicomachean Etiek. Clarendon Aristoteles-reeks. Oxford: Clarendon Press, 1998. ISBN 0198751036 ISBN 9780198751038 ISBN 0198751044 ISBN 9780198751045
 • Blackstone, William. Kommentaar op die wette van Engeland. 1765 (9).
 • Burns, Tony. "Aquinas se twee natuurwetlike leerstellings." Politieke studies 48 (2000):929-946.
 • Jaffa, Harry V. Thomisme en Aristotelianisme. Chicago: University of Chicago Press, 1952.
 • Kainz, Howard P. Natuurreg: 'n inleiding en hereksamen. Open Court, 2004. ISBN 0812694546
 • Muhm, Raoul. Germania: La rinascita del diritto naturale e i crimini contro l'umanità. Deutschland: Die Renaissance des Naturrechts und die Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Duitsland: die herlewing van natuurreg en misdade teen die mensdom. Rome: Vecchiarelli Editore Manziana, 2004. ISBN 8882471535
 • 'Natuurreg.' Internasionale ensiklopedie van die sosiale wetenskappe. onder redaksie van David L. Sills, New York, 1968.
 • Robinson, Dave en Judy Groves. Bekendstelling van politieke filosofie. Cambridge, Verenigde Koninkryk: Icon Books, 2003. ISBN 184046450X
 • Sachs, Joe, trans., Aristoteles se Nicomachean Etiek. Newburyport: MA: Focus Publishing / R. Pullins Company; Nuwe Ed-uitgawe (1 Mei 2002) ISBN 1585100358 ISBN 9781585100354
 • Shellens, Max Salomon. "Aristoteles oor natuurreg." Forum vir Natuurreg 4(1) (1959): 72-100.

Eksterne skakels

Alle skakels is op 13 November 2018 opgespoor.

 • Stanford Encyclopedia of Philosophy:
 • Natuurreg het 'n duidelike inleiding tot die natuurreg verduidelik, geëvalueer en toegepas.
 • Natuurreg Katolieke ensiklopedie
 • Natuurwetlike internet-ensiklopedie van filosofie
 • Wendy Mcelroy, Die nie-absurditeit van natuurreg, The Freeman, 48 (2) (Februarie 1998), 108-111.

Algemene filosofiebronne

 • Stanford Encyclopedia of Philosophy.
 • Die internet-ensiklopedie van filosofie.
 • Paideia-projek aanlyn.
 • Projek Gutenberg.

Kyk die video: Cut for Time: Harry Styles Sketch - SNL (Februarie 2020).

Vkontakte
Pinterest