Ek wil alles weet

Boek van Jeremia

Vkontakte
Pinterest
Die Boek van Jeremia, is deel van die Hebreeuse Bybel, en is ook opgeneem in die Ou Testament van die Christendom. Dit is oorspronklik in 'n komplekse en digterlike Hebreeus geskryf, waarin die woorde en gebeure rondom die lewe van die profeet Jeremia, wat in die laat sewende en vroeë sesde eeu B.C.E geleef het, geskryf is. in Jerusalem, tydens die val van die Koninkryk van Juda in die hande van Babilonië.

Saam met die boeke Jesaja en Esegiël verteenwoordig die boek Jeremia die hoogste punt van die profetiese literatuur van antieke Israel. Dit is veral bekend vir sy tema van die 'Nuwe Verbond', waarin 'n persoonlike verhouding met God eksterne waarnemings soos tempeloffer sal vervang. Dit beklemtoon ook temas soos God se persoonlike liefde vir sy volk as ouer en man, die behoefte aan nasionale berou en persoonlike berou, en die belangrikheid van opregte godsdienstige geloof eerder as formele nakoming van eksterne seremonie.

Die boek is ook 'n belangrike bron van historiese inligting oor die tydperk net voor, tydens en na die val van Jerusalem tot koning Nebukadnesar II van Babilon, wat die boek Jeremia op sommige punte uitbeeld as 'God se dienaar' eerder as 'n vyand teengestaan ​​word. Verskeie van die sleutelbegrippe van die boek is later deur Jesus en die skrywers van die Nuwe Testament aangeneem, waarvan die naam 'n alternatiewe vertaling van Jeremia se Nuwe Verbond-tema is.

Die profeet Jeremia

Hoofartikel: JeremiaRembrandt se portret van Jeremiah

Die profeet Jeremia was 'n seun van 'n priester uit Anatoth in die land Benjamin, wat in die laaste dekades van die koninkryk van Juda gewoon het en op die verwoesting van die tempel van Salomo onder koning Nebukadnesar van Babilon uitgeloop het. Jeremia het herhaaldelik profesieë uitgereik wat die komende oordeel van God voorspel het, en bekering bepleit in die hoop om God se toorn te verwerp. Uiteindelik het hy gesien dat koning Nebukadnesar nie as 'n vyand is nie, maar as God se "dienaar" (25: 9 ens.), Gekies om 'n goddelike oordeel uit te voer. Hy dring aan op 'n beleid van nie-weerstand teen die Babiloniërs en dring die eerste golf van ballinge aan om hulle in hul nuwe lewens te vestig en vir die Babiloniese koning te bid (29).

Vir sommige was sulke dade verraad. Jeremia is dus deur ander profete en priesters aan die kaak gestel, wat geglo het dat God Juda sou verlos as die nasie teen Babiloniese aggressie terugveg. Jeremia bevind dat hy uit die tempel verban is en by meer as een geleentheid in die gevangenis was. Nadat die Babiloniërs 'n opstand deur koning Sedekia laat ondergaan het, het Jeremia spesiale behandeling ontvang deur die indringers, terwyl Sedekia verblind en na Babel gevange geneem is, en die tempel en die stad Jerusalem verwoes is. Na 'n daaropvolgende rebellie teen die Gedalja, wat die Babiloniërs in beheer van Juda gehad het, het Jeremia na Egipte gevlug en dit lyk of hy in ballingskap daar gesterf het.

Jeremia konfronteer koning Jojakim

Die boek Jeremia beeld 'n opvallende introspektiewe profeet uit, wat sukkel met en dikwels oorweldig word deur die rol waarin hy ingestel is. Meer as enige historiese figuur in die Bybel, dra Jeremia sy siel aan sy lesers. Sy selfportret is nie een van innerlike vrede en harmonie met die Goddelike nie. 'Waarom is my pyn onophoudelik en my wond hartseer en ongeneeslik?' hy kla by God. "Sal u vir my wees soos 'n bedrieglike spruit, soos 'n fontein wat misluk?"

Nadat hy op 'n vroeë ouderdom aan die goddelike wil oorgegee het, het Jeremia blykbaar 'n lewenslange selibaat geword op bevel van God, iets wat nog nooit tevore in die geskiedenis van die profete was nie. Hy het te midde van sluipmoorde van mense in sy eie tuisdorp, sowel as amptelike opposisie, wat hom verskeie kere sy vryheid gekos het, hom byna die lewe gekos. Uiteindelik sou Jeremia bekend staan ​​as een van die grootste profete, wie se offers 'n blywende nalatenskap van hoop vir die mensdom gelaat het. Maar in sy eie leeftyd kan daar net tot die gevolgtrekking gekom word dat sy nabyheid aan God hom diepe smart en eensaamheid gebring het.

Inhoud

Jeremia profeteer by een van Jerusalem se poorte.

'N Eenvoudige manier om die basiese verdeling van die boek te verstaan, is soos volg:

 • Profesieë waarsku die koninkryk van Juda en die stad en die tempel van Jerusalem van naderende oordeel (hoofstukke 1-25)
 • Vertellings oor die verloop van Jeremia as gevolg van sy profetiese bediening (hoofstukke 26-45)
 • 'N Reeks profesieë hoofsaaklik teen vreemde lande (hoofstuk 46-51)
 • 'N Verhalende bylaag wat handel oor die finale val van Jerusalem onder koning Sedekia en die daaropvolgende gebeure (hoofstuk 52)

Dit blyk uit die huidige vorm, en die boek blyk nie 'n samehangende chronologiese volgorde te volg nie, en baie teorieë het ontwikkel rakende die outeurskap en teksgeskiedenis. Die boek self verwys na die skrywer Baruch as wat sommige van Jeremia se profesieë woordeliks neergeskryf word. Daar word tradisioneel geglo dat Baruch ook verantwoordelik is vir die derdepersoonsvertellings van die boek. Die wetenskaplikes is dit eens dat baie of die meeste van die boek se profesieë eg is, maar dat baie kontroversieel is, veral die wat in hoofstuk 46-51 vervat is. Die boek soos dit tans lyk, is die produk van 'n lang proses van redigering en redaksie.

Het u geweet? Die boek Jeremia is veral bekend vir sy tema van die 'Nuwe verbond' wat 'n persoonlike verhouding met God behels.

Temas

Die Nuwe Verbond

Die idee van 'n boek is moontlik die mees blywende tema in die boek Jeremia Nuwe Verbond.

Ek sal 'n nuwe verbond sluit met die huis van Israel en met die huis van Juda. Dit sal nie wees soos die verbond wat ek met hulle voorvaders gesluit het toe ek dit aan die hand gevat het nie. om hulle uit Egipte te lei ... Ek sal my wet in hulle gedagtes plaas en dit op hulle harte skrywe. Ek sal hulle God wees, en hulle sal my volk wees. ' (31: 31-33)

God se liefde

Die boek Jeremia, meer as enigiets

Is Efraim nie my dierbare seun nie, die kind in wie ek 'n behae het? Alhoewel ek gereeld teen hom praat, onthou ek hom nog steeds. Daarom smag my hart na hom; Ek het groot medelye met hom, spreek die Here. (31:39)

Die boek beskryf ook God se liefde vir sy mense in terme van die verhoudings tussen man en vrou: "Ek onthou die toewyding van u jeug, hoe u my as bruid liefgehad het en my deur die woestyn gevolg het, deur 'n land wat nie gesaai is nie" ( 2: 2). 'Ek is u man,' verklaar God aan Israel, '' keer terug ... ek sal nie meer op u frons nie '(3: 11-12).

God se medelye met sy volk om so intens te wees dat hy simpatieke pyn sal ween:

Laat my oë nag en dag oorloop van trane sonder ophou; want my maagdelike dogter - my mense - het 'n ernstige wond, 'n verpletterende slag gehad. (14:17)

Bekering teen straf

Michelangelo se Jeremia op die plafon van die Sixtynse kapel.

Soos ander Bybelse profete, het Jeremia afgodediens, wat hy vergelyk het met die egbreuk van 'n vrou, ten sterkste veroordeel en gewaarsku teen straf vir God se volk as hulle hul nie bekeer nie. Sy profesieë verraai 'n gemartelde siel wat onwillig moet staan ​​vir 'n kwaad God voor die volk, terwyl hy ook voor die volk voor God moet staan. Hy het soms gepraat asof God se woede, as gevolg van die gebrek aan sy volk, so groot was dat daar geen hoop op redding was nie:

Toe sê die Here vir my: "Moenie bid vir die welstand van hierdie volk nie. Alhoewel hulle vas, luister ek nie na hulle geroep nie; alhoewel hulle brandoffers en graanoffer aanbied, sal ek dit nie aanneem nie. sal hulle met die swaard, hongersnood en plaag vernietig. ' (14: 11-12)

Tog, in ander profesieë, het Jeremia die hoop oorgedra dat dit nooit te laat was vir bekering nie:

'As ek te eniger tyd aankondig dat 'n nasie of koninkryk ontwortel, afgebreek en vernietig moet word, en as daardie nasie, waarsku ek, berou het oor sy boosheid, sal ek my berou en nie die ramp wat ek beplan het, toedien nie. " (18: 7-8)

Die boek Jeremia beklemtoon die erns en deurdringing van sonde, wat dit uitbeeld as dat hy God diep beledig:

"Van die kleinste tot die grootste is almal gulsig vir wins; profete en priesters, almal bedrog. Hulle trek die wond van my volk aan asof dit nie ernstig is nie. 'Vrede, vrede', sê hulle, as daar geen sprake is nie Vrede. Is hulle skaam vir hul trae optrede? Nee, hulle het glad nie skaam nie; hulle weet nie eens hoe om te bloos nie. So sal hulle onder die gevalle val; hulle sal neergeslaan word as ek hulle straf, sê die Here. . (6: 13-15)

Ware godsdiens

Die tema van ware teenoor vals godsdiens kom ook voor in die boek, hetsy dit in die Kanaänitiese heiligdomme beoefen word of in die naam van Yahweh self:

Die mense van Juda het kwaad gedoen in my oë, spreek die Here. Hulle het hul afgryse afgode in die huis opgerig wat my Naam dra en dit verontreinig. Hulle het die hoogtes van Topheth in die vallei van Ben Hinnom gebou om hul seuns en dogters in die vuur te verbrand - iets wat ek nie beveel het nie, en dit het ook nie in my binneste opgekom nie. (7: 30-31)

Ware godsdiens moet eerstens in die hart van die individu beoefen word. Soos Hosea, Jesaja en ander profete voor hom, benadruk Jeremia die behoefte aan moraliteit, geestelike opregtheid en sosiale geregtigheid oor eksterne vroomheid en tempelritueel. Hy het die priesterlike gesag direk uitgedaag en gesê in God se naam:

Wat gee ek om vir wierook van Skeba of soetkalk uit 'n ver land? U brandoffers is nie aanvaarbaar nie; u opofferinge behaag my nie. (6:20) ... Ek het nie met u vaders gepraat en hulle nie beveel op die dag toe ek hulle uit Egipteland uitgelei het oor brandoffers en offers nie. Maar dit is wat ek aan hulle gesê het: Luister na my stem, en ek sal vir u 'n God wees, en u sal my volk wees; en jy sal wandel in die weg wat ek jou beveel, dat dit met jou goed kan gaan. ' (7: 21-23)

Vir Boek van Jeremia is die 'besnydenis van die hart' dus belangriker as die besnydenis van die vlees (4: 4). Die profeet het met God geworstel oor die kwessie van morele en sosiale euwels: "O Here ... ek sou met u praat oor u geregtigheid. Waarom sal die weg van die goddelose mense voorspoedig wees? Waarom leef alle ongelowiges gemaklik?" (12: 1). Hy het konings met God se toorn gedreig as hulle nie die reg behoorlik toegedien het nie (21:12) en geëis dat die welgestelde burgers van Juda hul slawe van die Hebreeuse geboorte bevry (43).

Weergawes

Sint Jerome vertaal die boek Jeremia van Grieks en Hebreeus in Latyn.

Aansienlike verskille is opgemerk in die oordrag van die teks tussen die Masoretiese en Septuagint-weergawes van die boek. Die Septuagint (Grieks of 'LXX') weergawe bevat nie 10: 6-8 nie; 25:14; 27: 19-22; 29: 16-20; 33: 14-26; 39: 4-13; 52: 2, 3, 15, 28-30, ens. Altesaam word ongeveer 2700 woorde wat in die Masoretiese teks voorkom nie in die Septuaginta gevind nie. Ook die 'Oracle teen the Nations', wat verskyn in hoofstuk 46-51 in die Masoretiese en mees afhanklike weergawes, in die Septuagint, is direk na 25:13 en in 'n ander volgorde geleë.

Die Septuagint-weergawe bevat ook die Boek van Barug en die veronderstelde brief van Jeremia. Die groot vroeë vertaler Saint Jerome het verduidelik dat sy redenasie om dit nie in sy Latynse weergawe van die boek in te sluit nie, gebaseer was op die feit dat dit nie deur die Jode as skrif aanvaar is nie. Die Raad van Trent het hulle egter later opgeneem as deel van die gemagtigde apokriewe van die Ou Testament.

Dele van die boek Jeremia is ook onder die Dooie See-rolle in grot 4 in Qumran gevind. Hierdie tekste, in Hebreeus, stem soms ooreen met die Masoretiese teks en ander kere met die Septuagint.

Nuwe-Testamentiese invloed

Die boek Jeremia het die gesindheid en geskrifte van die Nuwe Testament sterk beïnvloed. Soos Jeremia, het Jesus voorspel dat die tempel van Jerusalem 'n wildernis sou maak as die heersers, priesters en mense nie op God se oproep reageer nie. Jesus het selfs Jeremia 7:11 aangehaal in sy woorde aan die geldwisselaars in die tempelhof en gesê: "Is daar nie geskrywe: 'My huis sal 'n huis van gebed vir al die nasies' genoem word nie?"

Die vroegste Christelike skrywer, Saint Paul, praat van die Christelike bediening as vervulling van Jeremia se profesie van 'n Nuwe Verbond. Paulus (I Kor. 11:25) en Lukas (22:20) beeld die Laaste Avondmaal uit as die inisiëring van die Nuwe Verbond van Jesus se bloed. Hebreërs 8: 7-8 haal direk aan dat Jeremia se eie profesie van die Nuwe Verbond vervul is in Jesus. Die term "Nuwe Testament" self is inderdaad bloot 'n alternatiewe vertaling van die normale weergawe van Jeremia se "Nuwe Verbond".

Sien ook

Voorafgegaan deur:
Jesaja
Hebreeuse BybelGevolg deur
Ezekiel
Christelike Ou TestamentGevolg deur
klaagliedere

Verwysings

 • Blenkinsopp, Joseph. 'N Geskiedenis van profesie in Israel. Louisville, KY: Westminster John Knox Press, 1996. ISBN 0664256392
 • Gowan, Donald. Teologie van die profetiese boeke: Die dood en opstanding van Israel. Louisville, KY: Westminster John Knox Press, 1998. ISBN 0664256899
 • Heschel, Abraham. Die profete. New York: Harper Perennial Modern Classics, 2001. ISBN 0060936991
 • Machinist, Peter. Profete en profesieë in die Ou Nabye Ooste. Atlanta, GA: Society of Biblical Literature, 2003. ISBN 158983027X.
 • Podhoretz, Norman. Die profete: wie hulle was, wat hulle is. New York: Free Press, 2002. ISBN 0743219279
 • Hierdie inskrywing bevat teks uit die openbare domein Easton Bible Dictionary, wat oorspronklik in 1897 gepubliseer is.
 • Hierdie artikel bevat teks uit die Joodse Ensiklopedie van 1901-1906, 'n publikasie nou in die openbare domein.
CanonOntwikkeling: Ou Testament · Nuwe Testament · Christelike Kanon
ander: Deuterocanon · Apokriewe: Bybelse · Nuwe TestamentMeer afdelingsHoofstukke en verse · Pentateug · Geskiedenis · Wysheid · Belangrike en minderjarige profete · Evangelies (Sinopties) · Briewe (Paulinië, Pastoraal, Algemeen) · ApokalipsvertalingsVulgate · Luther · Wyclif · Tyndale · KJV · Moderne Engelse Bybels · Debat · Dinamies vs. Formeel · JPS · RSV · NASB · Amp · NAB · NEB · NASB · TLB · GNB · NIV · NJB · NRSV · REB · NLT · MsgmanuskripteSeptuagint · Samaritaanse Pentateug · Dooie See-rolle · Targum · Diatessaron · Muratoriese fragment · Peshitta · Vetus Latina · Masoretiese teks · Nuwe-Testamentiese manuskripte

Vkontakte
Pinterest