Pin
Send
Share
Send


Die woord Heilige (uit Ou Engels: hālig wat 'heelheid' beteken) dui op die teenwoordigheid van heiligheid in 'n voorwerp, wese, persoon, plek of idee. Dit kan ook dui op 'n belewenis van numinositeit (van die byvoeglike naamwoord numenous "alles-inspirerend" of met heiligheid omhels). Alternatiewelik verwys dit na items wat vir goddelike liturgieë opsygesit is. heiligheid, of die toestand van wees heilige word dikwels toegeskryf aan heiliges, guru's, wyse manne, relikwieë, tye of plekke. In nie-gespesialiseerde kontekste word die term "heilig" op 'n meer algemene manier gebruik om te verwys na iemand of iets wat geassosieer word met 'n goddelike krag, soos water wat vir die doop gebruik word. Soms word die woord "Heilig" gebruik as 'n sinoniem vir "heilig", wat van die Latyn afstam sakrum, met verwysing na die gode of enigiets wat in hul vermoë is, en na Sacer, priester; heiligdom, afgesonder. Dit is gewoonlik ruimtelik bedink, met verwysing na die gebied rondom 'n tempel.

Etimologie

Die oorsprong van die woord "heilig" kom van die Oud-eeuse Ou Hoogduits hulis en Oud-Engels holegn wat "Holly" beteken soos in Holly Tree, wat as 'n heilige plant beskou word vir sowel die pre-Christelike Keltiese as die Romeinse aanbidding. Die woord hulis spruit uit 'n nog ouer prototo-Germaanse woord khuli 'n verkorte afleiding van die antieke Gaelic cuilieann, albei beteken Holly. Die onderskeid van die woord heilige verskyn rondom die dertiende eeu met die Oud-Engelse woord hālig (afgelei van Hal betekenis gesondheid, geluk en heelheid.) As 'heelheid', kan heiligheid gebruik word om 'n toestand van godsdienstige volledigheid of volmaaktheid aan te dui.

Die Gotiese vir 'heilig' is ook een hailags of weihaba, weihs. 'Om as heilig te hou' of 'om heilig te word' is weihnan, "om heilig te maak, te heilig" is weihan. Heiligheid of heiligmaking is weihia. Ou Engels het 'n tweede term met 'n soortgelyke betekenis gehad, weoh 'heilig', met 'n substantiewe wih of wig, in Oud-Hoogduits wih of wihi (Middel Hoog Duits wîhe, Moderne Duits Weihe). Die Nordendorf fibula het wigiþonar, vertolk as wigi-þonar 'heilige Donar' of 'heilig aan Donar.' Oudnoors ve beteken "tempel." Die weihs groep is Latynse taalgebruik victima, 'n dier wat toegewy is aan die gode en wat bestem is om geoffer te word.

Definisie

Die Duitse teoloog Rudolf Otto, in Die idee van die Heilige (oorspronklik in Duits, Das Heilige), het die heilige gedefinieer as 'n ervaring van iets 'heel anders', die bekendste mysterium tremendum et fascinans, 'n angswekkende en boeiende raaisel.1 Hy volg die tradisie van Friedrich Schleiermacher, wat godsdiens gedefinieer het as 'n gevoel of ervaring eerder as om aan die leer te voldoen. Otto het beweer dat hierdie ervaring nie anders was nie; die onderwerp het die gees ervaar (die numineuse, in Otto se terminologie) as oorweldigend, verhewe, waarlik eg, terwyl hy of sy niks was nie.

Die Franse sosioloog Emile Durkheim het die sosiale aard van godsdiens benadruk, in teenstelling met ander toonaangewende denkers soos William James, wat individuele ervaring beklemtoon het. Op grond van studies van inheemse Australiërs, het Durkheim voorgestel dat die belangrikste aspek van godsdiens nie die godheid daarvan was nie, maar die onderskeid tussen heilig en goddeloos: 'godsdiens is 'n verenigde stelsel van oortuigings en praktyke relatief tot heilige dinge, dit wil sê, afgesonderde en verbode dinge. '2 In Durkheim se teorie het die heilige (of die Heilige) die belange van die groep voorgestel, veral eenheid, wat in heilige groepsimbole vergestalt is. Die goddelose, daarenteen, het alledaagse individuele bekommernisse betrek. Durkheim het uitdruklik gesê dat die digotomie heilig / onheilig nie gelykstaande was aan goed / kwaad nie: die heilige kan goed of kwaad wees, en die goddelose kan ook wees.3

Mircea Eliade, een van die mees invloedryke wetenskaplikes in die twintigste eeu, het Durkheim se terminologie aangeneem, maar Otto se idee. Eliade het die heilige gedefinieer as 'gelykstaande aan 'n krag, en in die laaste ontleding, tot realiteit."4 Soos Otto, het Eliade daarop aangedring dat hierdie ervaring nie verminder kon word tot enige ander ervaring nie: met ander woorde, dat die heilige nie bloot 'n ervaring, soos 'n hallusinasie, is nie, want dit bestaan ​​regtig. Eliade se analise van godsdiens fokus op die heilige, veral die heilige tyd en die heilige ruimte. Baie vergelykende godsdiensgeleerdes in die twintigste eeu het hom gevolg, hoewel wetenskaplikes soos Jonathan Z. Smith en Russell McCutcheon sy teorieë betwis het.

'N Paar voorbeelde

Heiligheid in Boeddhisme

Boeddhiste beskou die Boeddha as 'n verligte wese. Volgens Boeddhistiese leerstellings was daar deur die loop van die tyd baie Boeddhas wat die mensdom leer oor die ware aard van die werklikheid. Vroeë Boeddhiste het hierdie Boeddhas nie as gode gesien nie, maar as 'n volkome wakker mens. Met verloop van tyd het daar egter 'n apoteose van die Boeddha plaasgevind, sodat die Boeddha uiteindelik as 'n God aanbid is. Daarbenewens het 'n panteon van ander semi-verligte wesens, genaamd bodhisattvas, deel geword van die Mahayana-kosmologie en soteriologie. Hierdie geskeide wesens was deurboor met 'n gevoel van heiligheid en word in die meeste Mahayana-skole aanbid.

In Theravada Boeddhisme vind 'n mens die benaming 'edele persoon' of ariyapuggala (Pali). Die Boeddha het vier grade van so 'n persoon beskryf, afhangend van hul suiwerheidsvlak. Hierdie suiwerheid word gemeet aan watter een van die tien letters (Samyojana) en klesha is gesuiwer en geïntegreer vanuit die geestesstroom. Hierdie persone word geroep (in volgorde van toenemende heiligheid) Sotapanna, Sakadagami, Anagami en Arhant. Laasgenoemde benaming is 'n verligte mens en word soms in Engels as die 'Heilige' weergegee.

Heiligheid in Judaïsme

Die Judaïstiese tradisie bestaan ​​uit 'heiligheid' (van die Hebreeuse oorsprong קדש) op verskillende maniere en vlakke van bloot 'heilig' en 'hoogheilig'. Die Misjna, lys dus konsentriese sirkels van heiligheid in terme van plekke: Allerheiligste; heiligdom; voorportaal; hof van priesters; hof van Israeliete; hof van vroue; tempelberg; Mure van Jerusalem; al die ommuurde stede van Israel; en die grense van die Heilige Land. Onderskeid word getref oor wie en wat in elke gebied toegelaat word. Net so is die kalender so verdeel dat die vooraand van die sabbat tot die einde van die dag heilige tyd is, en dat sekere feeste, soos die Versoendag, hoogheilig is. Beide heilige tyd en heilige ruimte is gewortel in die skepping, met die sabbat as hoogtepunt, en die Tuin tradisioneel op die tempel.

Heiligheid dui op die sfeer van die goddelike, wat afgesonder moet word, en is manifesteer in krag, veral as die skeiding daarvan nie behoorlik gehandhaaf word nie. Daar is verskillende verhale in die Hebreeuse Bybel oor siektes en vernietiging wat voortspruit uit onbehoorlike kontak met, of hantering van, heilige dinge soos die ark van die verbond. Hierdie dinamiese krag is goddelik, en daarom word die heilige baie met die goddelike teenwoordigheid geassosieer. In die Judaïsme was God se heilige teenwoordigheid bekend as Boertjie (שכינה) wat die beteken woning of vestiging van God. Volgens die Rabbynse literatuur is daar gesê dat die shekhinah manifesteer is in die tabernakel, die tempel in Jerusalem, sowel as in die handelinge van openbare gebed. regverdige oordeel (“wanneer drie as regters sit, is die Sigina by hulle.” Talmud Berachot 6a), en persoonlike behoefte (“Die Sigina woon oor die kop van die siek man se bed” Talmud Shabbat 12b; “Waar ook al hulle verban is, die Sigina het saam met hulle gegaan. 'Megillah 29a). Daarbenewens berig die Talmud dat die Shekhinah die profete laat profeteer en dat koning Dawid sy Psalms saamgestel het.

Die verhouding tussen heiligheid en teenwoordigheid is egter onduidelik: heiligheid blyk 'n voorwaarde te wees vir die manifestasie van die Teenwoordigheid, maar moet nie daarmee gelykgestel word nie. In praktiese terme kan heiligheid gemeet en bestuur word deur priesterlike wetgewing, terwyl die teenwoordigheid geheel en al afhanklik is van God se optrede. Die priesterlike opvatting van heiligheid gee uitdrukking aan die kenmerkende Skrifbeskouing van God as transendent (heeltemal apart) en kragtig immanent in sy verhouding met die wêreld.5

Volgens Easton se Bybelwoordeboek:

Sigina - 'n Chaldee-woord wat rusplek beteken, nie in die Skrif gevind nie, maar deur die latere Jode gebruik word om die sigbare simbool van God se teenwoordigheid in die Tabernakel en daarna in die tempel van Salomo aan te wys. Toe die Here Israel uit Egipte gelei het, het hy voor hulle in 'n wolkkolom voor hulle uit gegaan. Dit was die simbool van sy teenwoordigheid by sy mense. God het ook met 'n sikkel uit 'n brandende bos met Moses gepraat. Raadpleeg Eksodus 14:20 vir verwysings daarna tydens die wilderniswandelinge; 40: 34-38; Levitikus 9:23, 24; Numeri 14:10; 16:19, 42.

Dit is waarskynlik dat hierdie heerlikheidswolk na die ingang van Kanaän in die tabernakel op die verbondsark in die Allerheiligste gaan vestig het. Ons het egter geen spesiale verwysing daarvoor voordat Salomo die tempel ingewy het toe dit die hele huis met sy glorie gevul het nie, sodat die priesters nie kon bedien nie (1 Kon. 8: 10-13; 2 Kron. 5:13, 14; 7: 1-3). Dit het waarskynlik in die eerste tempel in die Allerheiligste gebly as die simbool van Jehovah se teenwoordigheid solank daardie tempel gestaan ​​het. Dit het daarna verdwyn. 2.

'N Persoon wat met heiligheid in die Judaïsme toegeskryf word, staan ​​bekend as 'n Tzadik.

Christenskap

Die konsep van heiligheid in die Christendom word in baie kontekste gebruik om onder andere te verwys na alles wat met God, Christus, die Bybel, kerkleer, sakramente, relikwieë, heiliges en plekke verband hou. 'N Mens vind dus in die Christelike leerstelling en beoefening van die terme Heilige Land, Heilige Gees, Heilige Stoel, Heilige Graal, Heilige Water, Heilige Saterdag, ens. In die besonder God (die Vader), Jesus (die Seun), die Heilige Geestes, die Heilige Bybel en / of die Heilige Kerk, word gesien as 'n besondere relevansie vir die Christelike opvatting van heiligheid.

Die Griekse term parousia, (letterlik: "teenwoordigheid") word ook gebruik vir "Goddelike teenwoordigheid."

Heiligheid in die Rooms-Katolisisme

Katolisisme het 'n groot deel van die Joodse wêreldvisie aangeneem in terme van die heiligheid daarvan, met sekere gedrag wat op sekere plekke en tye gepas is. Die kalender gee vorm aan die Katolieke praktyk, wat geneig is om te fokus op die eucharistie, waarin die werklike teenwoordigheid van Christus gemanifesteer word. Baie kerke van die Joodse tempel word in kerke nageboots, soos die altaar, brood, lamp, wierook, lettertipe, ens., Om die uiterste heiligheid te beklemtoon van die Eucharistiese elemente wat in 'n tabernakel gereserveer is. Ter uitbreiding van hierdie fokus op die sakrament as heilig, word baie voorwerpe in die Katolisisme ook as heilig beskou. Dit word sakramentele genoem en word gewoonlik deur 'n priester geseën. Sulke items sluit rosekrans, kruisigings, medaljes en standbeelde van Jesus, engele en heiliges (Maagd Maria) in.

Mense wat genade heilig, word ook as heilig beskou in die Katolisisme. 'N Sentrale opvatting van die Katolisisme, soos uiteengesit in die hedendaagse teologie, is die persoonlike' oproep tot heiligheid ', wat beskou word as 'n beroep wat gedeel word deur elke Christen-gelowige. Diepgaande persoonlike heiligheid word tradisioneel ook gesien as 'n fokuspunt vir die soort aansteeklike heiligheid wat hoofsaaklik met die Sakrament verband hou. Die kultuur van die heiliges in die Katolisisme is dus nie net die erkenning van hul vroomheid of moraliteit nie, maar ook eerbied vir die tasbare heiligheid wat vloei uit hul nabyheid aan die goddelike. Vandaar dat die plekke waar heiliges gewoon, gesterf het, wonderwerke verrig het of visioene ontvang het, gereeld pelgrimstogte word, en noemenswaardige voorwerpe wat 'n heilige oorleef (insluitend die liggaam of dele) word as oorblyfsels beskou. Die heiligheid van sulke plekke of voorwerpe, wat voortspruit uit kontak met 'n diep heilige persoon, hou dikwels verband met die wonderbaarlike lank na die dood van die heilige.

Heiligheid in Protestantisme

Die Protestantse Hervorming staan ​​in opposisie teen die geloof van tasbare heiligheid in die Katolieke Kerk en verwerp die meeste van sy leringe rakende gewyde praktyk, taal en beeldspraak. Die vroeë Hervormers, wat dikwels geleerdes van antieke Grieks was en ook uit Joodse wetenskap geleen het, het erken dat heiligheid 'n kenmerk van God is, en heiligheid altyd deel uitmaak van die teenwoordigheid van God. Tog het hulle dit ook erken praktiese heiligheid was die bewys van die teenwoordigheid van God in die bekeerde gelowige. Martin Luther, beskou God se genade (en daarom ook God se heiligheid) as 'n infusie van die lewe. Handelinge wat heiligheid getoon het, sou opduik en nie voorbedagte rade wees nie, aangesien die gelowige meer en meer op sy of haar verhouding met Christus fokus. Dit was die geloofslewe, volgens Luther, 'n lewe waarin 'n mens besef dat die sonde nooit afwyk nie, maar dat die genade die persoon na Christus binnedring en uittrek.

Aan die ander kant het John Calvin 'n praktiese stelsel van heiligheid geformuleer wat selfs gekoppel is aan kultuur en sosiale geregtigheid. Volgens Calvyn het alle onheilige optrede gelei tot lyding. So het hy aan die stadsvaders van Genève bewys dat dans en ander sosiale ondeugde altyd eindig met die rykes wat die armes verdruk het. 'N Heilige lewe was volgens hom piëtisties en eenvoudig, 'n lewe wat buitensporigheid, buitensporigheid en nietigheid vermy het. Op persoonlike vlak het Calvyn geglo dat lyding 'n manifestasie sou wees van die aanvaarding van die kruis van Christus, maar lyding was ook deel van die proses van heiligheid. Hy het verwag dat alle Christene in hierdie lewe sou ly, nie as straf nie, maar eerder as deelname aan die vereniging met Christus wat vir hulle gely het. Calvyn argumenteer egter dat 'n heilige samelewing sal uitloop op 'n saggeaarde, vriendelike samelewing (behalwe vir misdadigers), waar die armes beskerm sal word teen die misbruik van die rykes en diegene wat normaalweg daarop geplooi word.

In Protestantisme, veral in Amerikaanse takke van Protestantisme van die meer Pinkster-verskeidenheid, heiligheid het die sekondêre betekenis van die hervorming van 'n persoon deur geestelike wedergeboorte verkry. Die term het sy oorsprong aan John Wesley se konsep van 'skriftuurlike heiligheid' of Christelike volmaaktheid.

Die Methodist Holiness-beweging het in die Verenigde State begin, onder diegene wat gedink het die kerk het die ywer verloor en die klem op persoonlike heiligheid van Wesley se tyd verloor. In die kontemporêre Heiligheid-beweging groei die idee dat heiligheid relasioneel is. Volgens hierdie siening is liefde die kernbegrip van heiligheid. Ander opvattings van heiligheid, soos suiwerheid, afgesonderdheid, volmaaktheid, hou van reëls en totale toewyding, word gesien as bydraende idees van heiligheid. Hierdie bydraende idees vind hul uiteindelike legitimiteit wanneer liefde die kern is.6

Ander gebruike

Die byvoeglike naamwoord "heilig" word gebruik om talle aktiwiteite te beskryf wat gesien word met 'n gevoel van godsdienstige heiligheid, of goddelike sanksie, insluitend gewelddadige aktiwiteite soos byvoorbeeld "Heilige Oorlog". In die Engelse taal is die woord heilig beteken ook om heilig of heilig te maak, te heilig of te heilig, te vereer7 Die byvoeglike naamwoord "heilig", soos dit in die Onse Vader-gebed gebruik word, beteken heilig, gewy, heilig of eerbiedig.8 en was eens 'n gewilde sinoniem vir 'heilig', wat nou buite die guns geval het, behalwe in die samestelling Halloween - 'n verkorte vorm van "All Hallows 'Eve" of "All Saints' Eve".9 Die dag na Halloween word Hallowmas verkort Hallows 'massa, en staan ​​ook bekend as "All Hallows 'Day" of "All Saints' Day".10

Notas

 1. ↑ Daniel L. Pals. Sewe teorieë van godsdiens. (New York: Oxford University Press, 1996), 164-165)
 2. ↑ Emile Durkheim. Die elementêre vorms van die godsdienstige lewe. (New York: Free Press, 1965), 47
 3. ↑ Vriende 1996, 99
 4. ↑ Mircea Eliade. The Sacred and the Profane The Nature of Religion. (New York: Harcourt, Brace and World, 1957), 12
 5. ↑ Philip Jenson, "Heiligheid in die priesterlike geskrifte van die Ou Testament," 93-121 in Heiligheid in die verlede en die hede, ed. S. C. Barton (T&T Clark / Continuum Books, 2003)
 6. ↑ Thomas Jay Oord, en Michael Lodahl. Relasionele heiligheid reageer op die oproep van liefde. (Kansas City, Mo: Beacon Hill Press van Kansas City), 2005
 7. ↑ 1 2007-01-15 toegangsdatum 2007-01-23 Dictionary.com. Lexico Publishing Group, LLC.
 8. Webster's Collegiate Dictionary inskrywing vir "heilig"
 9. Webster's Collegiate Dictionary inskrywing vir "Halloween"
 10. Webster's Collegiate Dictionary inskrywing vir "Hallowmas."

Verwysings

 • Durkheim, Emile. Die elementêre vorms van die godsdienstige lewe. New York: Free Press, 1965. ISSN 268860
 • Eliade, Mircea. The Sacred and the Profane The Nature of Religion. New York: Harcourt, Brace and World, 1957. ISBN 015679201X
 • Oord, Thomas Jay, en Michael E. Lodahl. Relasionele heiligheid reageer op die oproep van liefde. Kansas City, Mo: Beacon Hill Press of Kansas City, 2005. ISBN 0834121824
 • Pals, Daniel L. Sewe teorieë van godsdiens. New York: Oxford University Press, 1996. ISBN 0195087240
 • Sharpe, Eric J. Vergelykende godsdiens 'n Geskiedenis. New York: Scribner's, 1975. ISBN 0684146754.

Kyk die video: Heilige Gees (April 2020).

Pin
Send
Share
Send