Ek wil alles weet

Talcott Parsons

Pin
Send
Share
Send


Talcott Parsons (13 Desember 1902 - 8 Mei 1979) was 'n Amerikaanse sosioloog wat die departement sosiologie aan die Universiteit van Harvard gestig het. Sy werk was baie invloedryk deur die 1950's en tot in die 1960's, veral in Amerika, maar het vanaf daardie tyd geleidelik uit die guns geval. Parsons bepleit die 'groot teorie'-benadering, wat nie net sosiologie nie, maar ook alle sosiale wetenskappe insluit. Parsons se werk het egter sterk gekritiseer, veral dié soos C. Wright Mills wat Marxistiese sienings omhels. Die werk van Parsons het egter 'n positiewe beeld van die menslike samelewing en sosiale optrede gelewer, wat ontwikkel het tot groter harmonie en die moontlikheid van 'n vreedsame wêreld.

Lewe

Talcott Parsons is gebore op 13 Desember 1902 in Colorado Springs, Colorado. Sy vader was 'n gemeentelike predikant, aktief in die sosiale hervormingsbeweging 'Sosiaal Evangelie', 'n Protestantse Christelike beweging wat die oortuiging dat die wederkoms nie kon plaasvind voordat die mens van alle sosiale euwels ontslae geraak het, en probeer het om dit te doen nie. Godsdiens het 'n groot rol gespeel in die opvoeding van Talcott Parsons, en hy is later deur sy student, Jesse R. Pitts, 'die laaste Puriteen' (Hamilton 1983) genoem. Parsons se vader was ook president van 'n klein kollege in Ohio, en daarom was daar vroeg in Parsons se lewe ook 'n akademiese klem.

Parsons wou aanvanklik 'n bioloog of 'n mediese dokter wees. Hy studeer aan die Amherst College met hoofvakke in biologie en filosofie. Parsons het eers in die sosiologie onder die professor Amherst, Walter Hamilton, belanggestel in sosiologie, hoewel hy oorspronklik nie aan die tradisionele Chicago of Europese skole vir sosiologie blootgestel is nie. Na Amherst het hy die London School of Economics betree, waar hy kennis gemaak het met die werk van Harold Laski, Richard Tawney, Bronislaw Malinowski en Leonard Hobhouse.

Parsons het sy vrou, Helen Walker, in Londen ontmoet, en hulle is tot Parsons se dood getroud. Hulle het in 1932 'n seun, Charles, gehad wat 'n uitmuntende figuur geword het in die filosofie van wiskunde.

Parsons verhuis na die Universiteit van Heidelberg in Duitsland, waar hy sy Ph.D. in sosiologie en ekonomie in 1927. Terwyl hy nog aan sy proefskrif werk, het Parsons een jaar ekonomie aan Amherst gegee. Hy het in 1927 by die Harvard-universiteit aangesluit as 'n instrukteur vir ekonomie, en hy het daar voortgegaan om klas te gee tot 1974. In 1949 dien hy as president van die American Socological Society.

Parsons is in 1979 in München, Duitsland, aan hartversaking oorlede.

Werk

Parsons het van 1927-1973 aan die fakulteit van die Harvard-universiteit gedien. Hy was 'n sentrale figuur in die departement van sosiale verhoudings, waarvan die skepping die visie van Parson van 'n geïntegreerde sosiale wetenskap weerspieël het. Hy was jare lank een van die bekendste sosioloë ter wêreld.

Parsons was 'n voorstander van 'groot teorie', 'n poging om al die sosiale wetenskappe te integreer binne 'n oorkoepelende teoretiese raamwerk. Sy vroeë werk, Die struktuur van sosiale aksie, hersien die werk van sy voorgangers, veral Max Weber, Vilfredo Pareto, en Émile Durkheim, en probeer om 'n enkele 'aksieteorie' van hulle af te lei, gebaseer op die aannames dat menslike optrede vrywillig, opsetlik en simbolies is.

In die model van Parsons (1951) bestaan ​​'n 'sosiale stelsel' uit verskillende individuele akteurs wat met mekaar in interaksie verkeer in 'n situasie wat ten minste 'n fisieke of omgewingsaspek het, akteurs wat gemotiveer is in terme van 'n neiging tot die 'optimalisering van bevrediging'. "en wie se verhouding tot hul situasies, met inbegrip van mekaar, gedefinieer en bemiddel word in terme van kultureel gestruktureerde simbole en oortuigings. 'N Sosiale stelsel is dus slegs een van die drie aspekte van die strukturering van 'n volledige stelsel van sosiale optrede, met die persoonlikhede van die individuele akteurs en die kulturele stelsel waarvan hulle deel uitmaak van die ander elemente. Die 'grootse teorie' van Parsons het dus nie net sosiologiese konsepte geïntegreer nie, maar ook sielkundige, ekonomiese, politieke en godsdienstige of filosofiese komponente.

Later het hy op 'n groot aantal terreine betrokke geraak, van mediese sosiologie (persoonlik 'n volledige opleiding as leke-ontleder aan die Boston Psychoanalytic Institute) tot antropologie, tot kleingroepdinamika (ekstensief saam met Robert Freed Bales), tot rasseverhoudinge, en daarna ekonomie en onderwys.

Funksionalisme

Parsons vervaardig 'n algemene teoretiese stelsel vir die ontleding van die samelewing op grond van 'n struktureelfunksionele benadering, waarin elke groep of samelewing geneig is om vier funksionele imperatiewe te vervul:

 • aanpassing tot die fisiese en sosiale omgewing
 • doelwitbereiking - die behoefte om primêre doelwitte te definieer en individue aan te spoor om daarna te streef
 • integrasie — die koördinering van die samelewing of groep as 'n samehangende geheel
 • latensie - handhawing van die motivering van individue om hul rolle volgens sosiale verwagtinge te verrig

Patroonveranderlikes

Die opmerklikste teoretiese bydraes van Parsons was miskien sy formulerings van patroonveranderlikes, die AGIL-paradigma en die eenheidswet. Parsons voer aan dat die samelewings twee dimensies het: 'instrumenteel' en 'ekspressief'. Hiermee bedoel hy dat daar kwalitatiewe verskille bestaan ​​tussen soorte sosiale interaksie. In wese het hy opgemerk dat mense twee soorte verhoudings ontwikkel: formeel losgemaak en verpersoonlik, en dit is gebaseer op die rolle wat hulle speel. Die eienskappe wat verband hou met elke soort interaksie het hy 'patroonveranderlikes' genoem.

Enkele voorbeelde van ekspressiewe samelewings sluit gesinne, kerke, klubs, skares en kleiner sosiale omgewings in. Voorbeelde van instrumentele samelewings sluit burokrasieë, aggregate en markte in.

Glans

Parsons het die term "glans" gebruik om te beskryf hoe die gees die werklikheid konstrueer en die data uit ons sintuie "filter". Hierdie "filtering" is grootliks onbewustelik, en word beïnvloed deur faktore soos kulturele konstrukte, waaronder taal, persoonlike ervaring, geloofstelsels, ensovoorts. Verskillende kulture skep verskillende glansvorme, wat deur die lede van daardie samelewings die werklikheid genoem word. As u nie "glans" herken nie, kan dit moontlik verklaar wat gebeur as kulture bots.

Kritiek

Parsons is gekritiseer deur sy tydgenoot, C. Wright Mills, vir sy grootse teorie. Mills het geglo dat 'n groot teorie nie gebaseer is op feite nie, maar wel die resultaat van sosioloë wat hul wil en interpretasie op data probeer oplê.

In 'n poging om sy teorie op feite te baseer, het Parsons sosiale ontwikkeling deur die geskiedenis opgespoor. Hy ondersoek drie fases van evolusie: 1) "primitief", 2) "argaïes" en 3) "modern" (waar hy argaïese samelewings gedefinieer het as kennis van skryfwerk en moderne samelewings as kennis van die reg). Omdat die Westerse beskawing die toppunt van die moderne samelewing was, het Parsons die ontwikkeling daarvan ondersoek en aangevoer dat sosiale stelsels na groter aanpassing beweeg het (aanpassings wat die sistemiese orde handhaaf), differensiasie (die spesialisering van sosiale instellings en die verdeling van arbeid), opgradering (groter vryheid van gebrek), insluiting (normatiewe diversiteit), en waardeverheerliking (waardes wat meer reflekteer op die behoeftes van 'n toenemend ingewikkelde stelsel) (Bolender 2004). In hierdie werk het Parsons die Verenigde State verklaar as die mees dinamies ontwikkelde samelewing, en hiervoor is hy as 'n etnosentrist aangeval.

In die teorie van Parsons is die samelewingsevolusie parallel met die biologiese evolusie, met modeme samelewings wat 'n groter 'veralgemeende aanpassingsvermoë' toon as vroeër (Parsons 1971, 2-3). Hy het gesê dat alle sosiale stelsels na 'n ewewigstoestand neig, alhoewel hulle nooit 'n perfek ewewigtige toestand bereik nie. Maar sy kritici, veral dié soos Mills wat die Marxistiese benadering bevoordeel, beweer dat die basiese neigings in sosiale en kulturele stelsels na sosiale verandering eerder as op ewewig is.

Parsons se skryfstyl was moeilik om te verstaan ​​en hy was dikwels vaag en strydig met sleutelterme, soos 'patroononderhoud' (Bolender 2004). Alhoewel hy aanvanklik goed ontvang is, en sy werk in die ontwikkeling van die sosiologiedepartement op Harvard blywende impak op die veld gehad het, is Parsons se teorieë hewig gekritiseer.

Nalatenskap

Parsons was een van die eerste ikoniese figure in die Amerikaanse sosiologie. Hy was 'n belangrike rol in die ontwikkeling van die departement Sosiologie van die Harvard-universiteit (destyds genoem Sosiale Betrekkinge) tot een van die top-beoordelaars ter wêreld. Sy teoretiese formulerings was nie net binne die sosiologie van invloed nie, maar ook deur die sosiale wetenskappe, wat dikwels verband hou met konserwatiewe politieke ideologieë en vryemarkkapitalisme.

Parsons se latere werk fokus op 'n nuwe teoretiese sintese rondom vier funksies wat gemeenskaplik is vir alle aksiesisteme, van gedrag tot kultuur, en 'n stel simboliese media wat kommunikasie regoor hulle moontlik maak. Sy poging om die aksiewêreld volgens slegs vier konsepte te struktureer, was egter moeilik aanvaarbaar vir baie Amerikaanse sosioloë, wat op daardie tydstip terugtrek van die grootse voorgee van die 1960's na 'n meer empiriese, grondige benadering. Die invloed van Parsons het dus in 1970 vinnig in die VS verminder. Die prominentste poging om die Parsoanse denke, onder die rubriek "neofunksionalisme," te laat herleef, is deur die sosioloog Jeffrey Alexander, wat aan die Yale Universiteit gewerk het, aangewend.

Parsons is ten minste gedeeltelik verantwoordelik vir Max Weber se gewildheid in die Engelssprekende wêreld, omdat hy 'n aantal sleutelidees van Weber vertaal en saamgestel het.

Die impak van Parsons se werk word ook bewys deur sy studente aan Harvard, van wie Robert K. Merton en Kingsley Davis die belangrikste is.

Groot werke

 • Parsons, Talcott. 1.937. Die struktuur van sosiale aksie.
 • Parsons, Talcott. 1964 (oorspronklik 1949). Opstelle in sosiologiese teorie. Gratis pers; Hersiene uitgawe. ISBN 0029240301
 • Parsons, Talcott. 1964 (oorspronklik 1951). Die sosiale stelsel. Gratis pers. ISBN 0029241901
 • Parsons, Talcott en Edward Shils. 2001 (oorspronklik 1951). Op pad na 'n algemene teorie van aksie. Transaksie-uitgewers; Verkorte uitgawe. ISBN 0765807181
 • Parsons, Talcott & Neil J. Smelser. 1956. Ekonomie en samelewing.
 • Parsons, Talcott. 1960. Struktuur en proses in moderne samelewings. Gratis pers. ISBN 0029243408
 • Parsons, Talcott. 1970 (oorspronklik 1964). Sosiale struktuur en persoonlikheid. Gratis pers. ISBN 002924840X
 • Parsons, Talcott. 1966. Samelewings: Evolusionêre en vergelykende perspektiewe. Prentice Hall NJ.
 • Parsons, Talcott. 1968. Sosiologiese teorie en moderne samelewing. Gratis pers. ISBN 0029242002
 • Parsons, Talcott. 1969. Politiek en sosiale struktuur.
 • Parsons, Talcott. 1.971. Die stelsel van modemverenigings.
 • Parsons, Talcott., Platt, Gerald M. & Neil J. Smelser. 1973. Die Amerikaanse Universiteit. Harvard University Press. ISBN 0674029208

Verwysings

 • Alexander, J. C. 1982. Teoretiese logika in sosiologie. Vol. Ek. Londen: Routledge en Kegan Paul.
 • Alexander, J. C. 1984. "Die herlewing van Parsons in Duitse sosiologie" in Sosiologiese teorie 1984. Pp. 394-412. San. Francisco: Jossey-Bass.
 • Bolender, Ronald K. 2004. Talcott Parsons.
 • Cohen, I. J. 1996. "Theories of Action and Praxis" in The Blackwell Companion to Social Theory. 111-142. Oxford: Blackwell.
 • Connell, R. W. 1997. "Waarom is klassieke teorie klassiek?" American Journal of Sociology 102: 1511-1557.
 • Fararo, Thomas J. 2001. Sosiale aksiestelsels: grondslag en sintese in sosiologiese teorie. Westport, CT: Praeger.
 • Grathoff R. (red.). 1978. The Theory of Social Action: The correspondence of Alfred Schutz and Talcott Parsons. Bloomington, IN: Indiana University Press.
 • Hamilton, Peter. 1983. Lesings deur Talcott Parsons. Londen: Tavistock Publications. 33-55.
 • Haralambos, M. en M. Holborn. 1995. Sosiologie: temas en perspektiewe. Londen: Collins Educational.
 • Lackey, Pat N. 1987. Uitnodiging na die teorie van Talcott Parsons. Houston: Cap and Gown Press. 3-15.
 • Levine, Donald N. 1991. "Simmel en Parsons heroorweeg." American Journal of Sociology 96: 1097-1116.
 • Luhmann, Nicklas. 1995. Sosiale stelsels. Stanford: Stanford University Press.
 • Perdue, William D. 1986. Sosiologiese teorie: Uitleg, paradigma en ideologie. Palo Alto, CA: Mayfield Publishing Company. 112-119.
 • Rocher, ou. 1975. Talcott Parsons en Amerikaanse sosiologie. New York: Barnes & Noble.
 • Sewell, W.H. Jr 1992. "'n Teorie van struktuur: dualiteit, agentskap en transformasie" in American Journal of Sociology 98: 1-29.
 • Turner, Jonathan H. 1998. Die struktuur van die sosiologiese teorie. Cincinnati, OH: Wadsworth.
 • Wallace, Walter L. 1969. Sosiologiese teorie: 'n inleiding. Londen: Heinemann Opvoedkundige boeke.
 • Weber, Max. 1947. Die teorie van sosiale en ekonomiese organisasies. New York: Free Press.
 • Zeuner, Lilli. 2001. "Sosiale konsepte tussen konstruksie en hersiening" in Deense Nasionale Instituut vir Maatskaplike Navorsing. Kopenhagen.

Eksterne skakels

Alle skakels is op 26 Maart 2015 opgespoor.

Kyk die video: Sociology for UPSC : TALCOTT PARSONS- Social Action - Lecture 77 (Julie 2020).

Pin
Send
Share
Send